Home / JLPT N3 grammar / Learn JLPT N3 Grammar: として (toshite)

Learn JLPT N3 Grammar: として (toshite)

Learn JLPT N3 Grammar: として (toshite)

Meaning: as (i.e. in the role of)

How to use: Noun + として

Example sentences:

1. 留学生として、この大学で勉強している。
ryūgakusei to shite, kono daigaku de benkyō shite iru.
I am studying at this university as an international student.

2. 趣味として書道を勉強している。
shumi to shite shodō o benkyō shite iru.
I study calligraphy as a hobby.

3. 大統領を国賓として待遇する
daitōryō o kokuhin to shite taigū suru
entertainment the president as a state guest

4. 彼は大学の教授としてより、むしろ作家としてのほうがよく知られている。
kare wa daigaku no kyōju to shite yori, mushiro sakka to shite no hō ga yoku shira rete iru.
He is better known as a writer than as a university professor.

5. 京都は歴史の古い町として知られている。
kyouto wa rekishi no furui machi toshite shirarete iru.
Kyoto is known as a historical and ancient town.