Home / JLPT N4 grammar / Learn JLPT N4 Grammar: てくれる (te kureru)

Learn JLPT N4 Grammar: てくれる (te kureru)

Learn JLPT N4 Grammar: てくれる (te kureru)

Meaning: to do something for me or somebody’s sake

How to use:
Vて + くれる
Vて + くれました

Explain:
Describe someone who does something for me, for you.

Example sentences:

1. 鈴木さんが自転車を修理してくれました。
Suzuki-san ga jitensha o shūri shite kuremashita.
Mr. Suzuki repaired my bicycle for me.

2. 父は私に新しい自転車を買ってくれました。
Chichi wa watashi ni atarashī jitensha o katte kuremashita.
Dad bought me a new bike

3. あなたは私を手伝ってくれませんか?
Anata wa watashi o tetsudatte kuremasen ka?
Can you give me a hand?

4. いつ私のお金を返してくれるのですか?
Itsu watashi no okane o kaeshite kureru nodesu ka?
When do you pay me?

5. あなたが見つけてくれると思っていたわ。
anata ga mitsukete kureru to omotte ita wa.
I knew you’d find me.

Attention:
Recipient can only be first person (I)