Home / JLPT N3 grammar / Learn JLPT N3 Grammar: によると (ni yoru to)

Learn JLPT N3 Grammar: によると (ni yoru to)

Learn JLPT N3 Grammar: によると (ni yoru to)

Meaning: according to

How to use: Noun + によると

Example sentences:

1. 天気予報によると、明日は雨が降るそうです。
tenkeyohō ni yoru to, ashita wa amegafuru-sōdesu.
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

2. あの雲の様子によると、明日は多分晴れるだろう。
ano kumo no yōsu ni yoru to, ashita wa tabun harerudarou.
Looking at the clouds, maybe tomorrow will be beautiful

3. 彼女の説明によると、これはケーキの作るということです。
kanojo no setsumei ni yoru to, koreha kēki no tsukuru to iu kotodesu.
According to her explanation, this is a cake that she made herself

4. 嫉妬は、彼の信ずるところによると、妻を侮辱するものであった。
shitto wa, kare no shinzuru tokoro ni yoru to, tsuma o bujoku suru mono de atta.
Jealousy according to his notions was an insult to one’s wife.