Home / JLPT N3 grammar / Learn JLPT N3 Grammar: にかわって (ni kawatte)

Learn JLPT N3 Grammar: にかわって (ni kawatte)

Learn JLPT N3 Grammar: にかわって (ni kawatte)

Meaning: instead of; on behalf of

How to use: Noun + にかわって/にかわり

Example sentences:

1. 21世紀には、これまでの先進諸国に代わって、アジア諸国が世界をリードするようになるのではないだろうか。
21 Seiki ni wa, kore made no senshin shokoku nikawatte, Ajia shokoku ga sekai o rīdo suru yō ni naru node wanaidarou ka.
In the 21st century, replacing the previous countries, perhaps the Asian countries will lead the world

2. 社長にかわって、私があいさつします
shachō ni kawatte, watashi ga aisatsu shimasu
I will say hello on behalf of the president

3. 母に代わって、父が出席した。
haha nikawatte, chichi ga shusseki shita.
My father attended instead of my mother.

4. ロボットは人間にかわって、危険な仕事をする。
robotto wa ningen ni kawatte, kiken na shigoto o suru.
Robots do dangerous tasks for humans.

5. 父にかわって、一言お礼申し上げます。
chichi ni kawatte, hitokoto orei moushiagemasu.
I’d like to express my gratitude on behalf of my father.